1. Algemeen

Op onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, betalings,- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen, pre-orders, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

2. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief verzendkosten binnen Nederland.

 

3. Verzendkosten

Voor de verzending van de artikelen binnen Nederland brengt Sue & Sally geen portokosten in rekening. Voor verzending buiten Nederland worden de daarvoor noodzakelijke portokosten in rekening gebracht. 

 

4. Betaling

Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten en de verwachte levertijd, inclusief verzendkosten. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen : via electronisch bankieren & iDEAL.

 

5. Levering

Alle bestellingen worden binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling bij PostNL ter bezorging aangeboden, mits voorradig. Sue & Sally bestelt meestal bij de maker in Ghana en daardoor kan de levertijd een aantal weken zijn. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden. Sue & Sally zal u hiervan op de hoogte houden telefonisch of per email. 

Het product moet uiterlijk 6 weken na bestelling bij de klant geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Sue & Sally is niet aansprakelijk voor overschrijding van deze aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u voor opening contact opnemen met Sue & Sally. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

 

6. Retourbeleid

Sue & Sally doet er alles aan om een perfect product te leveren. Retourneren is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de artikelen. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan Sue & Sally via info@sueandsally.com. Deze worden slechts geaccepteerd indien de retourinstructies van Sue & Sally nauwkeurig zijn opgevolgd. De garantie vervalt wanneer de producten gebruikt zijn of er getracht is een gebrek zelf te repareren. Hiervoor geldt dat de kosten voor retourzendingen en verpakkingingen voor uw rekening komen. Bij een retourzending volgens de retourinstructies betaalt Sue & Sally binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug. Ruilen vindt plaats op basis van gedeelde portokosten. 

 

 

 

7. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sue & Sally in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Sue & Sally gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

8. Aansprakelijkheid

Sue & Sally kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Sue & Sally verkochte producten en/of losgeraakte materialen of toebehoren. De geleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per email aan ons voorleggen.  Alle informatie op de website van Sue & Sally is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en/of niet up to date is. Sue & Sally is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website. Bepaalde links op de website geven toegang tot sites en informatiebronnen die worden geexploiteerd en onderhouden door derden. Sue & Sally heeft geen controle over deze sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud ervan.

 

 

9. Privacy

Sue & Sally vindt het belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.
 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Sue & Sally gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. 
 

 

10. Geschillen

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

11. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Sue & Sally zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Sue & Sally noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie of anderszins.